Gaia, teksty z lutego 2013 roku

22 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Prosto nie znaczy łatwo

Nie wi­tasz mnie dziś uśmie­chem
i oczy od­wra­casz szyb­ciej
niż mgnienie spłoszo­nych powiek

jes­teś ja­kiś daleki
pog­rze­bany w swym zmęczo­nym smutku
i ob­cym gniewie

czy myślisz że ja nie wiem
jak bolą ut­ra­cone szan­se i widoki
że mówisz nieważne

przed czym chcesz mnie ochronić
jes­tem prze­cież człowiekiem
a nie la­leczką z chińskiej porcelany

chodź do mnie
świat jest nap­rawdę pros­tszy we dwoje 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 lutego 2013, 09:52

Face to face

Dziwne
po­gubiłam naj­pros­tsze odpowiedzi
pat­rząc pros­to w oczy

a myślałam
że to niemożli­we nie wiedzieć
jak świat się zmienia sze­rokością źrenic

i ja­ka to różnica
gdy człowiek płynie w dru­gim bez granic
a na­wet chce utonąć 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 lutego 2013, 21:48

Co u ciebie...

py­tam gdy ko­lej­nym słowem
wzno­sisz się po­nad przeciętność
włas­nych kroków

biegnąc pod górę
tem­pem wyści­gowym zdo­byłeś
już szczy­ty nie do zdobycia

ges­ty roz­da­jesz błyskiem
i szyję wdzięcznie wy­ginasz wska­zując
klej­no­tem byt szczerozłoty

jak zdro­wie pytam
rodzi­na czy w komplecie
ktoś umarł lub się narodził

czy jes­teś szczęśliwy
i jest choćby je­den człowiek
co ra­dość z tobą dzieli

uciekasz wzrokiem
a po­tem ra­zem z deszczem spływasz
twarzą roz­mytą po szybie

ja­kie chcesz jeszcze imię założyć
by war­tość zmierzyć 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 lutego 2013, 11:57

Chupa chups

Może i nie jes­tem poetą,
co wpisze się w his­to­rię chwa­lebną kartą
walką o byt i idee ponadczasowe.

Może na­wet nie jes­tem w ogóle poetą,
bo to ob­razą jest dla wiel­kich te­go świata,
że słowa śmiałam przymierzać.

Może jes­tem tyl­ko i aż kobietą,
która chce emoc­je swo­je wy­rażać wersem,
by siebie bar­dziej zrozumieć.

Czy to jest dla ciebie chu­pa chups? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 lutego 2013, 19:23

Roztańczyć niebo pierwotne

nie nuży się noc
aż po świ­ty wysrebrzone
snem co nie przyszedł

w tańcu szalonym
od­mieniasz siebie przez każdą
jej część
i pow­tarzasz jak mantrę

wciąż odnajdujesz
oczy i usta
ciało za bliskie
drżeniem uległe

i jeszcze
ten smak
ten rytm

i bardziej
ciążenie
dążenie
uciekanie
jesteś
wciąż bardziej
pożądanie
narasta
prag­nienie do bólu
aż prąd

i skok...

wszys­tko jest niczym
by odpłynąć sobą
i w niej się zakończyć

chciałbyś bez końca
wzno­sić się po­nad codzienność
i roz­tańczyć całe niebo
pierwotne

a ona śpi 

erotyk
zebrał 15 fiszek • 23 lutego 2013, 20:11

Półsłowem, półciszą, półges­tem za­miera wszys­tko.
A cichnie tyl­ko jed­no serce. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 lutego 2013, 12:54

Wy­baczyć so­bie udrękę i chwi­le tar­ga­ne prag­nieniem,
to naz­wać je w końcu czyimś imieniem. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 20 lutego 2013, 09:39

Paranormalni

do­bieram kolory
między myślą a słowem
znacze­niem obrazu

układam ciebie
dookoła każdej chwili
i upar­cie omi­jam

niech cię nie zmyli
że pat­rzę da­leko przed siebie
słuchając two­jego głosu

trze­ba
byś mnie przywołał
głębią swo­jego spojrzenia

w szcze­rość uśmiechu
bym zaufała 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 19 lutego 2013, 16:49

Kto jest reżyserem tego spektaklu

nie umiesz żyć
kon­cept za­bił się w pół drogi
drgając krzywą li­nią ust

wi­si jak sta­ra płachta
na­dymając wczo­raj­szą świetność
w ko­lej­ce wspomnień

już nie pachnie tak macierzanka
bo­ciany nie wiją gniazd
i zna­jome niebo na­pawa lękiem

nawet [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 lutego 2013, 21:43

Z dysonansem na ty

Z mo­tywem granicy
mam ja­kiś dy­sonans poznawczy
dob­ra i zła po brze­gu lustra

i na­wet nie o to
że dwie stro­ny medalu
w tra­fieniu losowym
al­bo albo

ja­kaś drzazga
pro­mieniuje na obie razem
na­dając in­ny wymiar

może to rama
zakłóca właści­wy odbiór
al­bo spojrzenie

nie wiem 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 lutego 2013, 13:47

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię