Gaia, teksty z listopada 2012 roku

19 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Mało dla ludzi nie od­da skąpco­wi życia, a i umęczy człowieka. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 listopada 2012, 09:31

Na wszelki wypadek...

nie opo­wiadam o nich za często
lub pra­wie wcale

jak wte­dy spróbo­wały śmiałości
na od­ległość ramion
gładzią dotyku

i próżnią zawisły
nap­rze­ciw og­niom Chi­mery
tak właśnie umarły

mo­je dłonie

noszę je te­raz przy sobie
jak talizman
cza­sem coś tam skrzypią

i tyl­ko kie­szeń zna ich opo­wieść
pew­nie kiedyś usłyszą ta­jem­nicze kody
bo prze­cież

każde jut­ro pisze szla­ku ciąg dalszy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 listopada 2012, 18:10

Idę, cza­sem biegnę, lecz nie uciekam. Jeśli spot­kasz mnie w drodze po­dam ci dłonie. Jes­tem człowiekiem. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 listopada 2012, 11:14

Bezradne chwile....

Są ta­kie chwi­le
gdy puchnie zdzi­wienie
a py­tania jak niewola

Mar­szczą się brwi
i myśla­mi
zag­ry­zasz ko­lejną kawę

cze­kasz a z tobą niepokój
bo może wcale
może jed­nak nie teraz

tyl­ko za chwilę
która mija

ni­by po­woli płynie
nieskończenie
za długo

aż nag­le wy­bija godzi­na
nie twoja
w ko­lorze zam­kniętych oczu

os­tatnia dla kogoś


De­dyko­wane I.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 listopada 2012, 18:12

Do mnie mów

Kiedy płaczę
lub po­godą uśmiech się zanosi
mów do mnie

tak ja­koś mnie wzruszasz

drży kamertonem
każde słowo
i nie umiem inaczej

na­wet nie chcę
i choć cię to dziwi
do mnie mów

proszę 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 listopada 2012, 15:11

Takie tam myśli...

Może na­wet nie muszę
wyp­ra­wiać się
słowem ot tak przypadkiem

może na­wet wstyd przyw­dziać wypada
że się nie za­mykam
każdym dniem jak ko­loro­wy slajd

ten dla wybranych
po­niekąd szczęśliwców
bo nie jestem

tyl­ko bywam 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 listopada 2012, 21:23

Odmieniając życie

To trochę zmienia się w więcej
płynąc mu­zyką bez­kre­su
od­mienia spojrzenia

ra­miona wy­ciąga ku dźwiękom
i sączy ta­jem­nym ciepłem
na­pełniając puentę

wciąż od no­wa

prag­nienie
lecz czy dręczy
lub ma

i czy będzie

przyb­liża gdy oddala
i wciąż tak sa­mo gra

nie chce oczu zga­dywać
co dnia
w ko­lorze po­dob­nym nieco

gdy chcesz bardziej
i zwlekasz
do ko­lej­ne­go uśmie­chu

prze­cież jes­teś życiem i tu i we snach 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 listopada 2012, 20:44

Za głosem znaczeń

Jest ta­kie czekanie
co trwa­niem
roz­wiązu­je krzyżówki

wyb­ra­ne obrazy
między puzzle przymierza
i wewnątrz składa

do­daję dni

a każdy z nich coś oznacza
barwą lub ciszą
siłą wy­razu i drżenia

gdy myśli płynąc
ujęte w słowa
grają swoją me­lodię cichą

wiem że słyszysz ten głos za­nim zawoła 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 14 listopada 2012, 11:44

Przes­trzeń ser­cem wy­najęta ma in­ny wy­miar. Nieskończony.


Odtwórz  

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 listopada 2012, 09:02

Człowiek nie udźwig­nie więcej niż może, tyl­ko ile może, nie wie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 listopada 2012, 08:54

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię