Gaia

465 tekstów – auto­rem jest Gaia.

Tytuł się zawiesił w sieci

w chaosie słów mi­gamy życie
po­między jed­nym a dru­gim syg­nałem ekranu
czas się za­korze­nił i wrósł w obcowanie
w po­ciągu, tram­wa­ju, przy stole
gdziekol­wiek jestem

a wśród pochy­lonych głów nad ekranem
cisza

- przep­raszam, która godzina? 
py­tanie z pop­rzed­niej epoki
wpółprzy­tom­ne oczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:13

IKAR

Są we mnie ta­kie potoki,
rwące brze­gami ust.
Gdy drążą upar­cie ciszę ,
wa­gi na­biera upływ chwil.

Im bar­dziej przy­mie­rzają głos,
tym więcej chcą unikać.

A obok - spa­da ptak,
mierząc lot włas­nym cieniem
z wy­siłku niepo­rad­nych p i ó r,
- ginie.

I tyl­ko ry­sy pozostają,
mnożą się i parzą w kątach
aż do granic 
możności - niemożności
wytrzymania

są we mnie ta­kie potoki
słów, które nie padły 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 21:16

INTER - Strefa zafiksowana

Zaw­sze jes­teś gdzieś po­między. Po­między jedną osobą a drugą, po­między taką de­cyzją a inną, po­między być a mieć, po­między chcieć a móc. W swym oso­bis­tym doświad­cze­niu naz­wałam to miej­sce „IN­TER”, co w [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 2 kwietnia 2016, 18:46

Okiem Horusa

nocą
kiedy nie śpię

mie­szam bar­wy po niebie
chwilę przy­mie­rzam do następnej
od pra­wej do le­wej
i sprawdzam
czy się zmieszczę

od snu do snu
to całkiem niedaleko
a jed­nak sze­rokie jest spektrum
no­cy i dnia

w sam raz na wieczność 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2016, 12:05

***

daw­no cię nie snułam
go­niąc wątek za wątkiem
daw­no nie dotykałam
- jak rany

która jest jak świadek
i znaczy

zaw­sze zanadto
nadmiarowo
całkiem niepotrzebnie
przypadkowo

znajdując

w kształcie ust
czyimś kro­ku pośpiesznym
niepew­nym spoj­rze­niu
i uśmie­chu
- do złudze­nia podobnym

pochy­lam głowę
i liczę że ty też - znasz tę grę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2016, 00:12

Marzenie

- mam na imię Zosia
po­wie­działa prze­ciągle zaglądając mi w oczy
jak­by cze­kała że za­neguję jej wyjątkowość
- po­noć try­wial­ne mieć tak na imię

pat­rzyłem w błękit
nie wie­działa że to mój pierwszy
błękit tak ok­rutnie od­legły
choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 stycznia 2016, 21:06

***

nie od­chodź tak cicho
że śla­du nie ma w słowie
ani w ob­ra­zie a na­wet
w mil­czącej zgodzie

czas nie za­pisa­ny w pamięci
umiera

jak brak ad­no­tac­ji o przyczynie
który pęcznieje i ut­rudnia każdą myśl
za późno na dotyk
za wcześnie na płacz

nie
nie odchodź
tak 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 stycznia 2016, 23:08

Ciemniejsza strona bieli

ta cisza jest nieskalana
gdy ig­ra sreb­rem w ty­siącu lśnień
uśpiona śnieżnym puchem
w ko­narach drzew
że na­wet ptak nie śmie
zaśpiewać

biel, która umie przyzywać
ku­sić i spra­wić, że usnąłbyś

gdy­by nie głos natarczywy
gdy­by nie ktoś zbyt blis­ki na łzy
gdy­by nie coś co każe iść

usnąłbyś
wierząc, że tak nad­chodzi świt 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 stycznia 2016, 21:23

Lekkość

Dziś
jes­tem lżej­sza od powietrza
i bliżej mi
przez wszys­tkie smu­gi
do nieba
jak­by na ta­jem­ny znak ręki
za­gubił się sen(s) myśli i udręki

oscyluję
faluję
płynę
a za mną dźwięki

lek­ko mi
lekko
ach
dob­rze mi 
dobrze
tak

bez słów piosenki
w ryt­mie na ja­kieś pa­ra papa

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 stycznia 2016, 19:44

Szeptańce

szczęście to nie jest coś
ani ktoś
ani nic więcej czy mniej
to nie anioł skrzydlaty
i sa­mochód na raty

ono w ogóle nie jest

przy­bywa tyl­ko w oczach
ty­je w uśmiechu
i na rękach urasta
a gdy na pier­si przysiada
jak ptak gdy się sku­si okruchem

nie chcesz już gadać
ani odmieniać
ani iść

jeszcze ci tylko
dam szep­ty ciche
na drogę 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 grudnia 2015, 18:03

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 18:11truman sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 17:54yestem sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

wczoraj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st IKAR